OREO PEPPERMINT CRUNCH COOKIES


Thésé éàsy Oréo Péppérmint Crunch Cookiés gét à holidày twist from chocolàté cookiés ànd péppérmint chips. Théy will disàppéàr às fàst às you màké thém.

Ingrédiénts

 • 1 box whité càké mix
 • 8 Tàbléspoons buttér, softénéd
 • 1 égg
 • 1/2 téàspoon péppérmint éxtràct
 • 1/2 téàspoon vànillà éxtràct
 • 4 ouncés créàm chéésé, softénéd
 • 1 cup Oréo cookié chunks
 • 1 cup Andés Péppérmint Crunch piécés
 • 1/2 cup dàrk chocolàté chips


Instructions

 1. Préhéàt thé ovén to 350 dégréés.
 2. Combiné thé càké mix, buttér, égg, éxtràcts, ànd créàm chéésé. Béàt until à soft dough forms.
 3. Stir in thé cookié chunks, péppérmint crunch piécés ànd chocolàté chips géntly. Réfrigéràté thé dough for 30-60 minutés.
 4. Scoop or roll thé dough into 24 bàlls. Bàké on à cookié shéét for 10 minutés. Do not ovér bàké. Thé cookiés will bé véry soft ànd look undoné.
 5. ...
 6. ...

Full Recipe insidebrucrewlife.com

0 Response to "OREO PEPPERMINT CRUNCH COOKIES"

Post a Comment