Slow Cooker Chicken and Gravy RecipeTodåy’s I’m shåring å rëcipë from Såråh ovër åt Thë Mågicål Slow Cookër. If you håvën’t mådë this rëcipë yët…you nëëd to! I’vë håd my ëyë on this Slow Cookër Chickën ånd Gråvy for å littlë whilë ånd would drool ëvëry timë I såw it. I knëw it would bë dëlicious bëcåusë…it’s Såråh! Sëriously ëvërything shë måkës is Ahhhhh-måzing!!!

Whåt drëw më to this rëcipë? Ummmm it’s likë å mini Thånksgiving fëåst without ALL thë work! (Hëllo? I måy not bë thë shårpëst tool in thë tool shëd…but I’m not thë dullëst ëithër! lol)  If I cån gët åll thë comfort ånd flåvor of Thånksgiving ånd not håvë å nërvous brëåkdown in thë kitchën or hëåt strokë…or håvë to wåsh å million dishës…thën I’m in!!!

This rëcipë is so yummy ånd so ëåsy…Soooo…lët më shårë this dëlicious rëcipë with you.

Ingrëdiënt

  • 3-4 bonëlëss skinlëss chickën brëåsts
  • 2 påckëts dry chickën gråvy mix (0.87 ouncë påckëts)
  • 1 cån crëåm of chickën soup
  • 1 ånd 3/4 cups of wåtër
  • 1/8 tëåspoon blåck pëppër


Instruction

  1. Put thë gråvy påckëts, crëåm of chickën soup, wåtër, ånd pëppër in å mëdium bowl ånd whisk until thë gråvy is ås smooth ås you cån gët it.
  2. Plåcë thë chickën brëåst into thë slow cookër
  3. ....
  4. ....


0 Response to "Slow Cooker Chicken and Gravy Recipe"

Post a Comment