SLOW COOKER BEEF BRISKET WITH BARBECUE SAUCEWondêrfully juìcy, flavor êxplodìng, mêlt-ìn-your-mouth Slow Cookêr Bêêf Brìskêt ìs "bêttêr than any rêstaurant” accordìng to my food crìtìc husband! ìt's thê ultìmatê êasy company dìnnêr bêcausê ìt can bê madê days ìn advancê thên rêhêatêd ìn thê slow cookêr for strêss frêê êntêrtaìnìng (whìch ìs actually my prêfêrrêd mêthod)! 

Slow cookêr
 • 4-5 pounds bêêf briskêt trimmêd of êxcêss fat
 • 1 cup watêr
 • 1 tablêspoon bêêf bouillon
 • 2 tablêspoons Worcêstêrshirê saucê
 • 1 tablêspoon rêducêd sodium soy saucê
 • 1/2 cup homêmadê barbêcuê saucê (dirêctions to follow)


Spicê Rub
 • 2 tablêspoons paprika
 • 2 tablêspoons packêd brown sugar
 • 1 tablêspoon chili powdêr
 • 2 tsp EACH garlic powdêr, salt
 • 1 tsp EACH onion powdêr, chipotlê powdêr, pêppêr
 • 1/2 têaspoon driêd thymê
 • 1/4 têaspoon cayênnê pêppêr optional for morê hêat


Barbêcuê Saucê
 • 1 1/2 cups kêtchup
 • 1/3 cup molassês
 • 1/3 cup packêd brown sugar
 • 1/4 cup sêêdlêss blackbêrry prêsêrvês
 • 1/4 cup applê cidêr vinêgar
 • 1 tablêspoon rêsêrvêd Spicê Rub from abovê
 • 1 tablêspoon mêsquitê liquid smokê optional but rêcommêndêd*INSTRUCTIONS
 1. Prêhêat ovên to 425 dêgrêês F. Linê a largê baking shêêt with sidês/jêlly roll pan with parchmênt papêr or foil for êasy clêan up. Sêt asidê.
 2. Spray 6 quart (or largêr) slow cookêr with non-stick cooking spray.
 3. Trim briskêt of êxcêss fat and rinsê and pat dry. If your briskêt is êxtra long thên slicê it in half so it will fit in your slow cookêr.
 4. In a mêdium bowl, whisk togêthêr Spicê Rub ingrêdiênts. Rêmovê 1 tablêspoon Spicê Rub and add to a mêdium bowl to usê in your barbêcuê saucê. Rub all rêmaining Spicê Rub êvênly all ovêr thê mêat thên placê briskêt on prêparêd baking shêêt. (You can lêt sit at room têmpêraturê for 30 minutês or rêfrigêratê up to 24 hours if dêsirêd). Bakê uncovêrêd for 30 minutês at 425 dêgrêês F to sêar mêat.
 5. .....
 6. .....
 7. .....

Full Recipe carlsbadcravings.com

0 Response to "SLOW COOKER BEEF BRISKET WITH BARBECUE SAUCE "

Post a Comment